May 10, 2024- The Aurora State College of Technology (ASCOT) and the Toytoyan Farmers Association inked a Memorandum of Agreement (MoA) aimed at enhancing collaboration for mutual benefit. ASCOT pledges to provide technical expertise and resources to uplift agricultural practices in Toytoyan, while the association will act as a conduit for knowledge exchange within the wider farming community.

“Salamat sa suporta sa mga programa para sa magsasaka ng Toytoyan. Ito’y nagpapakita ng inyong mahalagang papel sa pag-unlad ng agrikultura sa ating komunidad.” – Hon. Rosalinda R. Almirol, Brgy Captain of Toytoyan.

“Kung hindi kami tinulungan, wala sana kaming association sa aming barangay na natutulungan ng ASCOT. Maraming sa patuloy na pag suporta para sa aming mga asosasyon ng magsasaka.” – Mr. John A. Orpiano, President of Toytoyan Farmers Association

“Sa mundo, walang libre, at kung mayroon mang libre, may nag-sakripisyo para rito. Ang Toytoyan at ang ASCOT ay magiging masagana kung patuloy tayong magtutulungan.” – President Dr. Renato G. Reyes

“Ang ASCOT ay handang tumulong sa farmers association ng Toytoyan. Huwag kayong bibitaw. Kami ay kasama ninyo mula sa simula hanggang sa huli.” – Annie Capin, VPAA Representative

“Hindi isang seremonya ang paglagda, bagkus, ito ay pagselyado sa isang partnership. Ito ang pagpapakita ng tunay na sinseridad sa pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka ng Toytoyan. Walang maiiwan sa laylayan ng komunidad na sinusuportahan ng ASCOT.” Malou Angara, Dean School of Arts and Sciences

The partnership signifies a joint commitment to bolster Toytoyan’s farming sector and drive sustainability and community development.