ASCOT Hymn

Aurora State College of Technology
Sa lalawigan ng Aurora
Pag-asa ka ng kabataan
Kaganapan ng bayan
Ang tapat mong pithaya
Sa puso ko ay nakaugat na
Ikaw nawa’y patnubayan
Ng Poong Maykapal
Ang dakila mong karunungan
ay dakilang karangalan
Binusilak na layuning tapat
Sa lahi’t sa bayan mo’y
Pinapanday ang pag-unlad
Aurora State College of Technology
Ika’y laging idadalangin
Bandila mo’y iwawagayway
Pagkat ikaw ang gabay
Sa pagsulong ng aming bayan
Pangalan mo’y aming dangal
Mabuhay ka ASCOT
Ika’y aming minamahal